Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

security

คำแปล

ความปลอดภัย, ความมั่นคง

We
have
two
dogs
for
security
.

พวกเรามีหมาสองตัวเพื่อความปลอดภัย

There
is
no
security
in
our
country
.

ไม่มีความปลอดภัยในประเทศของพวกเรา

The
security

ความปลอดภัย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน