Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

section

คำแปล

แผนก, ส่วน, หมวด

There
are
four
women
in
the
section
.

มีผู้หญิงสี่คนในแผนกนี้

The
book
section
is
here
.

แผนกหนังสืออยู่ที่นี่

This
section
as
well

ตอนนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน