Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

seconds

คำแปล

วินาที

hours
,
minutes
,
seconds

ชั่วโมง, นาที, วินาที

The
minutes
and
seconds
of
the
day

นาทีและวินาทีของวัน

Minutes
and
seconds

นาทีและวินาที

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน