Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

searches

คำแปล

ค้นหา

She
searches
for
her
brother
.

เธอค้นหาพี่ชายของเธอ

She
searches
for
her
mother
.

เธอค้นหาคุณแม่ของเธอ

She
searches
for
the
oil
.

เธอค้นหาน้ำมัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน