Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

search

คำแปล

ค้นหา, การค้นหา

I
am
in
search
of
a
new
house
.

ฉันกำลังหาบ้านใหม่อยู่

Google
is
a
search
engine
.

Googleคือโปรแกรมค้นหา

The
search

การค้นหา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน