Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sea

คำแปล

ทะเล

They
will
try
to
swim
in
the
sea
.

พวกเขาจะลองว่ายน้ำในทะเล

They
will
try
to
swim
in
the
sea
.

พวกเขาจะลองว่ายน้ำในทะเล

She
sees
the
sea
.

เธอมองเห็นทะเล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน