Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

screen

คำแปล

จอภาพ

It
is
not
a
blue
screen
.

มันไม่ใช่จอภาพสีน้ำเงิน

A
screen

จอภาพจอหนึ่ง

The
screen

จอภาพ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย