Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

scissors

คำแปล

กรรไกร

My
scissors
are
yellow
.

กรรไกรของฉันเป็นสีเหลือง

The
scissors
are
on
the
table
.

กรรไกรอยู่บนโต๊ะ

Where
are
the
scissors
?

กรรไกรอยู่ที่ไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน