Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

scientist

คำแปล

นักวิทยาศาสตร์

My
husband
is
a
scientist
.

สามีของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์

My
husband
is
a
scientist
.

สามีของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์

The
scientist

นักวิทยาศาสตร์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน