Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

science

คำแปล

วิทยาศาสตร์

What
is
computer
science
?

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คืออะไร

Science
is
the
answer
.

วิทยาศาสตร์คือคำตอบ

Science
is
important
.

วิทยาศาสตร์สำคัญ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน