Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

school

คำแปล

โรงเรียน

He
goes
to
an
international
school
.

เขาไปที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง

Yes
,
we
go
to
the
same
school
.

พวกเราเรียนโรงเรียนเดียวกัน

My
school
is
near
the
church
.

โรงเรียนของฉันอยู่ใกล้โบสถ์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน