Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

scene

คำแปล

ฉาก

Behind
the
scene

ข้างหลังฉากนี้

Behind
the
scene

ข้างหลังฉากนี้

The
scene
is
big
.

ฉากนี้ใหญ่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน