Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

scene

คำแปล

ฉาก

Behind
the
scene

ข้างหลังฉากนี้

The
scene
is
big
.

ฉากนี้ใหญ่

The
scene

ฉาก

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย