Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

scale

คำแปล

ตาชั่ง, ขนาด, มาตราส่วน

This
scale
does
not
work
.

ตาชั่งนี้ไม่ทำงาน

This
scale
does
not
work
.

ตาชั่งนี้ไม่ทำงาน

This
scale
is
wrong
.

ตาชั่งนี้ผิด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน