Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

saying

คำแปล

They
are
saying
my
name
.

พวกเขากำลังพูดชื่อของฉันอยู่

1 ความคิดเห็น

What
is
he
saying
?

เขากำลังพูดอะไรอยู่

What
are
you
saying
?

คุณกำลังพูดอะไรอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ say

บุคคลปัจจุบันอดีต
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน