Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sandwich

คำแปล

แซนด์วิช (คำเอกพจน์)

We
eat
the
sandwich
.

พวกเรากินแซนด์วิช

2 ความคิดเห็น

You
eat
a
sandwich
.

คุณกินแซนด์วิช

2 ความคิดเห็น

He
eats
a
sandwich
.

เขากินแซนด์วิช

0 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน