Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sand

คำแปล

ทราย

There
is
sand
in
my
shoes
.

มีทรายอยู่ในรองเท้าของฉัน

It
is
not
sand
.

มันไม่ใช่ทราย

The
sand
is
white
.

ทรายเป็นสีขาว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน