Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sample

คำแปล

ตัวอย่าง

Here
is
a
sample
.

นี่คือตัวอย่าง

1 ความคิดเห็น

Here
is
a
sample
.

นี่คือตัวอย่าง

1 ความคิดเห็น

Here
is
a
sample
.

นี่คือตัวอย่าง

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน