Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

same

คำแปล

เหมือนกัน

She
and
I
are
the
same
age
.

เธอและฉันอายุเท่ากัน

1 ความคิดเห็น

He
is
the
same
age
as
me
.

เขาและฉันอายุเท่ากัน

It
is
the
same
.

มันเหมือนกัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน