Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

salt

คำแปล

เกลือ

I
have
salt
and
water
.

ฉันมีเกลือและน้ำ

1 ความคิดเห็น

He
eats
salt
.

เขากินเกลือ

2 ความคิดเห็น

Oil
and
salt

น้ำมันและเกลือ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน