Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

safety

คำแปล

ความปลอดภัย

The
purpose
of
this
test
is
to
improve
safety
.

จุดประสงค์ของการทดสอบนี้คือการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย

The
purpose
of
this
test
is
to
improve
safety
.

จุดประสงค์ของการทดสอบนี้คือการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย

Your
father
thinks
about
your
safety
.

คุณพ่อของพวกคุณคำนึงถึงความปลอดภัยของพวกคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน