Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sad

คำแปล

เศร้า

She
is
not
sad
.

เธอไม่ได้เศร้า

1 ความคิดเห็น

She
is
sad
.

เธอเศร้า

1 ความคิดเห็น

I
am
not
sad
.

ฉันไม่ได้เศร้า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน