Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

route

คำแปล

เส้นทาง

The
route
to
the
museum
.

เส้นทางไปพิพิธภัณฑ์

The
route
to
the
museum
.

เส้นทางไปพิพิธภัณฑ์

The
route
is
beautiful
.

เส้นทางนี้สวย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน