Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

room

คำแปล

ห้อง

He
is
playing
in
his
room
.

เขากำลังเล่นอยู่ในห้องของเขา

He
is
playing
in
his
room
.

เขากำลังเล่นอยู่ในห้องของเขา

Which
is
my
room
?

ห้องของฉันอยู่ที่ไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน