Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

roof

คำแปล

หลังคา

I
see
a
bird
on
the
roof
.

ฉันเห็นนกตัวหนึ่งบนหลังคา

We
are
on
the
roof
.

พวกเราอยู่บนหลังคานี้

The
roof
is
red
.

หลังคาเป็นสีแดง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน