Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

role

คำแปล

หน้าที่, บทบาท

My
role
is
to
cook
.

หน้าที่ของฉันคือการทำกับข้าว

My
role
is
to
cook
.

หน้าที่ของฉันคือการทำกับข้าว

Which
role
do
you
want
?

คุณอยากได้บทบาทไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน