Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

road

คำแปล

ถนน

He
is
on
the
road
.

เขาอยู่บนถนน

She
is
on
the
road
.

เธออยู่บนถนน

The
road

ถนน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน