Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

river

คำแปล

แม่น้ำ

This
river
's
water
is
very
clean
.

น้ำของแม่น้ำสายนี้สะอาดมาก

The
river
is
large
.

แม่น้ำใหญ่

The
river

แม่น้ำ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย