Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

risk

คำแปล

เสี่ยง, ความเสี่ยง

The
risk
is
there
.

ความเสี่ยงอยู่ที่นั่น

The
risk
is
there
.

ความเสี่ยงอยู่ที่นั่น

The
risk

ความเสี่ยง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน