Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

right

คำแปล

เป็นธรรม, ขวา, สิทธิ

The
cinema
is
to
the
right
of
the
restaurant
.

โรงหนังอยู่ทางขวาของร้านอาหาร

No
,
the
shirt
is
on
the
right
.

ไม่ใช่ เสื้อเชิ้ตอยู่ทางขวา

The
bank
is
on
the
right
.

ธนาคารแห่งนี้อยู่ทางขวามือ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย