Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

returned

คำแปล

She
returned
the
book
.

เธอได้คืนหนังสือเล่มนี้

You
returned
.

คุณได้กลับมา

She
returned
.

เธอได้กลับมา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ return

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireturnreturned
he/she/itreturnsreturned
you/we/theyreturnreturned

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน