Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

result

คำแปล

คำตอบ, ผลลัพธ์, ผล

This
book
is
the
result
.

หนังสือเล่มนี้คือผลลัพธ์

This
book
is
the
result
.

หนังสือเล่มนี้คือผลลัพธ์

This
document
is
the
result
.

เอกสารฉบับนี้คือผลลัพธ์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน