Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

restaurant

คำแปล

ร้านอาหาร

My
father
has
a
restaurant
.

คุณพ่อของฉันมีร้านอาหารร้านหนึ่ง

My
dad
has
a
restaurant
.

พ่อของฉันมีร้านอาหารร้านหนึ่ง

Are
you
at
the
restaurant
?

คุณอยู่ที่ร้านอาหารหรือเปล่า

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย