Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

restaurant

คำแปล

ร้านอาหาร

My
father
has
a
restaurant
.

คุณพ่อของฉันมีร้านอาหารร้านหนึ่ง

My
father
has
a
restaurant
.

คุณพ่อของฉันมีร้านอาหารร้านหนึ่ง

My
dad
has
a
restaurant
.

พ่อของฉันมีร้านอาหารร้านหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน