Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rest

คำแปล

พักผ่อน

We
work
by
day
,
and
rest
by
night
.

พวกเราทำงานตอนกลางวันและพักผ่อนตอนกลางคืน

1 ความคิดเห็น

We
work
by
day
,
and
rest
by
night
.

พวกเราทำงานตอนกลางวันและพักผ่อนตอนกลางคืน

1 ความคิดเห็น

I
rest
during
the
night
.

ฉันพักผ่อนในตอนกลางคืน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน