Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

responsible

คำแปล

รับผิดชอบ

For
what
am
I
responsible
?

ฉันรับผิดชอบในเรื่องอะไร

The
lady
is
responsible
.

สุภาพสตรีคนนี้รับผิดชอบ

We
are
not
responsible
.

พวกเราไม่ใช่คนรับผิดชอบ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน