Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

responsibility

คำแปล

ความรับผิดชอบ

That
is
your
responsibility
.

นั่นคือความรับผิดชอบของคุณ

The
responsibility
is
mine
.

ความรับผิดชอบนี้คือของฉัน

The
responsibility

ความรับผิดชอบ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน