Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

response

คำแปล

การตอบสนอง

What
is
your
wife
's
response
?

การตอบสนองของภรรยาของคุณคืออะไร

The
response
is
different
.

การตอบสนองนี้ต่างกัน

The
response

การตอบ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน