Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

respond

คำแปล

ตอบ, ตอบสนอง

I
do
not
know
how
to
respond
.

ฉันไม่รู้จะตอบสนองยังไง

I
do
not
want
to
respond
.

ฉันไม่อยากตอบสนอง

He
wants
to
respond
to
her
.

เขาอยากตอบเธอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน