Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

respects

คำแปล

ประเด็น

You
are
wrong
in
some
respects
.

คุณผิดในบางประเด็น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน