Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

respect

คำแปล

ความเคารพ, เคารพ

I
respect
women
.

ฉันเคารพผู้หญิง

I
respect
them
.

ฉันเคารพพวกเขา

I
respect
her
.

ฉันเคารพพวกเธอ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ respect

บุคคลปัจจุบันอดีต
Irespectrespected
he/she/itrespectsrespected
you/we/theyrespectrespected
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน