Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reserves

คำแปล

He
reserves
a
table
for
me
.

เขาจองโต๊ะตัวหนึ่งให้ฉัน

He
reserves
a
book
.

เขาจองหนังสือเล่มหนึ่ง

She
reserves
a
table
.

เธอจองโต๊ะตัวหนึ่ง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ reserve

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireservereserved
he/she/itreservesreserved
you/we/theyreservereserved
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน