Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

research

คำแปล

การวิจัย

We
have
little
money
for
research
.

พวกเรามีเงินสำหรับการวิจัยนิดเดียว

We
have
little
money
for
research
.

พวกเรามีเงินสำหรับการวิจัยนิดเดียว

There
is
no
research
about
this
.

ไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน