Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

report

คำแปล

รายงาน

I
write
a
report
.

ฉันเขียนรายงานฉบับหนึ่ง

He
writes
a
report
.

เขาเขียนรายงานฉบับหนึ่ง

I
write
this
report
.

ฉันเขียนรายงานฉบับนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน