Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

repeat

คำแปล

ทวน, ทำซ้ำ

I
want
her
to
repeat
the
answer
.

ฉันอยากให้เธอพูดทวนคำตอบนี้

I
want
you
to
repeat
this
question
.

ฉันอยากให้เธอพูดทวนคำถามนี้

She
has
to
repeat
her
answer
.

เธอต้องพูดทวนคำตอบของเธอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน