Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rent

คำแปล

เช่า

I
have
to
rent
a
car
.

ฉันจำเป็นต้องเช่ารถคันหนึ่ง

I
want
to
rent
a
car
.

ฉันอยากเช่ารถคันหนึ่ง

He
wants
to
rent
the
boat
.

เขาอยากเช่าเรือลำนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน