Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

remember

คำแปล

จำ

We
remember
our
grandmother
.

พวกเราจำคุณย่าของพวกเราได้

1 ความคิดเห็น

Your
mother
will
always
remember
that
day
.

คุณแม่ของคุณจะจำวันนี้

1 ความคิดเห็น

I
will
remember
this
day
.

ฉันจะจำวันนี้

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน