Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

religion

คำแปล

ศาสนา

She
does
not
have
a
religion
.

เธอไม่มีศาสนา

1 ความคิดเห็น

She
does
not
have
a
religion
.

เธอไม่มีศาสนา

1 ความคิดเห็น

She
does
not
have
a
religion
.

เธอไม่มีศาสนา

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน