Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

relation

คำแปล

สัมพันธ์, ความสัมพันธ์

The
relation

ความสัมพันธ์

0 ความคิดเห็น

The
relation

ความสัมพันธ์

0 ความคิดเห็น

The
relation

ความสัมพันธ์

0 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน