Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

region

คำแปล

ภูมิภาค

It
is
a
region
without
water
.

มันเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ไม่มีน้ำ

The
region
is
beautiful
.

ภูมิภาคนี้สวย

The
region

ภูมิภาค

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน